ANBI

Klik hier voor het (Z)aan de Wandel beleidsplan

Jaarrekeningen:
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018

GEGEVENS VAN DE STICHTING 
- Stichting (Z)aan de Wandel, statutaire zetel Zaanstad 
- RSIN/fiscaalnummer: 851827305 
- Website: www.zaandewandel.nl 
- Email: info@zaandewandel.nl 
- Soldaatweg 11, 1521 RK Wormerveer 
- Telefoon: 075-6420100 
- KvK nummer: 55707467 
- Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel: a. het initiëren / organiseren van initiatieven de bijdragen aan het werven van financiële middelen, die aangewend kunnen worden, voor het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het (blijvend) optimaliseren van de behandeling en zorg (waaronder ook begrepen de psychosociale zorg) alsmede (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker van mensen die leven met kanker in de Zaanstreek. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van evenementen en activiteiten. 

De stichting (Z)aan de Wandel heeft thans nog geen ANBI-status of CBF-erkenning

BESTUUR: Het bestuur van (Z)aan de Wandel wordt gevormd door de navolgende bestuursleden: 

Voorzitter: Dick Dekker, geboren 21-03-1963 te Zaandam, Datum in functie: 09-07-2012
Secretaris: Rachel Alyda Maria de Jong-Gosselink, geboren 08-01-1965 te Dordrecht, Datum in functie: 14-04-2014 
Penningmeester: Rudy Jan Keinemans, geboren 01-12-1961 te Wonseradeel Datum in functie: 14-04-2014 
Bestuurslid: Matthijs Gerardus Robert de Visser, geboren 18-09-1962 te Amsterdam Datum in functie: 05-09-2013 
Bestuurslid: Hendrik Jan Jacobs, geboren 22-11-1968 te Zaandam Datum in functie: 05-09-2013 

Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
Beloningsbeleid Bestuur en Commissies
Het bestuur en de commissies krijgen geen beloning voor haar werkzaamheden, slechts gemaakte onkosten worden vergoed er bestaat geen vacatiegeld (vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen).