Privacy Statement

Teneinde de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Stichting [Z]aan de Wandel in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Stichting [Z]aan de Wandel voor welke doeleinden gebruikt en wat Stichting [Z]aan de Wandel doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. Stichting [Z]aan de Wandel adviseert u voor het gebruik van de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel hiervan kennis te nemen. 

Met de term internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de internetsite verbonden databases en portals. Daarnaast is op de Stichting [Z]aan de Wandel internetsite de disclaimer van toepassing. Stichting [Z]aan de Wandel adviseert u ook hiervan, voor het gebruik van Stichting [Z]aan de Wandel internetsite, kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens.

Stichting [Z]aan de Wandel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel. 

Stichting [Z]aan de Wandel is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de internetsite en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Stichting [Z]aan de Wandel deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider, mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit Stichting [Z]aan de Wandel verwerkersovereenkomsten, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal Stichting [Z]aan de Wandel zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie van Stichting [Z]aan de Wandel tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel. 

Welke gegevens worden verwerkt?

Indien u gebruik maakt van de inschrijving voor de loop of de Club van 100, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Stichting [Z]aan de Wandel verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Stichting [Z]aan de Wandel, al dan niet via de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Stichting [Z]aan de Wandel uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Stichting [Z]aan de Wandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden.

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel bent. Stichting [Z]aan de Wandel gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Stichting [Z]aan de Wandel kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel.

De internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel. Stichting [Z]aan de Wandel houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel. 

Google Analytics

De internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Stichting [Z]aan de Wandel.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting [Z]aan de Wandel heeft hier geen invloed op.

Stichting [Z]aan de Wandel heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging.

Stichting [Z]aan de Wandel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Stichting [Z]aan de Wandel toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden.

De internetsite van Stichting [Z]aan de Wandel bevat links naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Stichting [Z]aan de Wandel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Stichting [Z]aan de Wandel raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van de Stichting [Z]aan de Wandel, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting [Z]aan de Wandel
Postbus 1135
1500 AC Zaandam
[email protected]

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2024.